Narrativ praxis

Vad är narrativ praxis?

Ordet praxis syftar på hur något tillämpas i praktiken, det vill säga hur det går till. Ordet narrativ betyder berättelse. Narrativ praxis handlar om hur människor använder och förhåller sig till berättande. Narrativ praxis är också namnet på den modell som vi baserar vårt arbete på.

Vår modell av narrativ praxis

Modellens fyra kombinerade typer av redskap används som ett sammanhållande ramverk för att synliggöra och vidareutveckla kompetensen att lyssna och använda berättande i olika professioner. I samverkan med er skapar vi former för ömsesidiga kunskapsutbyten.

Vidareutveckla narrativ praxis på arbetsplatsen

Vi hjälper er att vidareutveckla narrativ praxis på arbetsplatsen och att synliggöra en ofta ordlös förtrogenhetskunskap. Kompetensen att lyssna och använda berättande är ett undervärderat medel för kvalitetsutveckling. Vi tar vara på berättande som en resurs för metodutveckling.

Fyra kombinerade typer av redskap

Lyssna och samspela

Muntligt berättande formas i samspel mellan den som berättar och den som lyssnar. Att utveckla metoderna för att lyssna och samspela gör oss till mer medvetna och kompetenta lyssnare.

Delta och observera

Metoden innebär att göra observationer samtidigt som man själv deltar och kallas därför deltagande observation. Deltagande observation av berättande är ett sätt att fördjupa kunskaperna om hur enskilda personer förhåller sig till sin omvärld.

Uttrycka sig fritt

Metoder för att uttrycka sig fritt uppmärksammar betydelsen av att få uttrycka sig med varje medel. Muntligt berättande är ofta centralt, men vi kompletterar orden med andra uttrycksmedel som målning, musik, film och inte minst kroppens möjligheter att kommunicera budskap.

Framträda och gestalta

Metoder för att framträda och gestalta har som utgångspunkt att allt berättande innebär att gestalta något. Vi använder gärna film och andra konstformer för att ge människor utvidgade möjligheter att se sig själva och framträda inför andra.