Om Narrativ praxis

Narrativ praxis är en forsknings- och utbildningsverksamhet som erbjuder arbetsplatsförlagda utbildningar. Namnet Narrativ praxis anspelar också på verksamhetens centrala fråga: Hur kan vi i arbetsförlagd forskning och utbildning gemensamt vidareutveckla förmågan att lyssna och samspela kring berättande? På den här sidan kan du läsa mer om våra arbetsplatsförlagda utbildningar, vår verksamhet kring forskning och utveckling, men också få lite information om oss som driver verksamheten.

Varför är berättande viktigt i många professioner?

Förmågan att lyssna till och samspela kring berättande bär vi alla inom oss, men är i många professioner en viktig yrkeskunskap. Att lyssna till berättelser är den vanligaste metoden vi har för att få kunskap om andra. I många verksamheter är förmågan att lyssna till vad människor berättar därför grundläggande för att få inblickar i det liv och den värld av erfarenheter som omger dem.

Vidareutveckla narrativ praxis på din arbetsplats!

Hur det går till att lyssna till berättande är en erfarenhetsbaserad förmåga som ofta är ordlös. Inte desto mindre är det viktigt att kunna beskriva hur det går till. Vi har därför i samverkan med yrkesutövare skapat en modell, ”narrativ-praxis-modellen”, som har visat sig vara användbar som ett sammanhållande ramverk för att kunna beskriva och vidareutveckla kompetensen att lyssna. Modellen presenteras nedan och diskuteras utförligt i den nyutgivna boken Kompetensen att lyssna.

Narrativ praxis

Vad är narrativ praxis?

Ordet praxis syftar på hur något tillämpas i praktiken, det vill säga hur det går till. Ordet narrativ betyder berättelse. Narrativ praxis handlar om hur människor använder och förhåller sig till berättande. Narrativ praxis är också namnet på den modell som vi baserar vårt arbete på.

Vår modell av narrativ praxis

Modellens fyra kombinerade typer av redskap används som ett sammanhållande ramverk för att synliggöra hur berättande går till och vidareutveckla kompetensen att samspela och lyssna till människors berättelser i olika professioner. I samverkan med er skapar vi former för ömsesidiga kunskapsutbyten.

Vidareutveckla narrativ praxis på arbetsplatsen

Vi hjälper er att vidareutveckla narrativ praxis på arbetsplatsen och att synliggöra en ofta ordlös förtrogenhetskunskap. Kompetensen att samspela och lyssna till människors berättelser är ett undervärderat medel för kvalitetsutveckling. En god narrativ praxis är en viktig resurs för metodutveckling i många professioner.

Fyra kombinerade typer av redskap

Lyssna och samspela

Muntligt berättande formas i samspel mellan den som berättar och den som lyssnar. Att utveckla metoderna för att lyssna och samspela gör oss till mer medvetna och kompetenta lyssnare.

Delta och observera

Metoden innebär att göra observationer samtidigt som man själv deltar och kallas därför deltagande observation. Deltagande observation av berättande är ett sätt att fördjupa kunskaperna om hur enskilda personer förhåller sig till sin omvärld.

Uttrycka sig fritt

Metoder för att uttrycka sig fritt uppmärksammar betydelsen av att få uttrycka sig med varje medel. Muntligt berättande är ofta centralt, men vi kompletterar orden med andra uttrycksmedel som målning, musik, film och inte minst kroppens möjligheter att kommunicera budskap.

Framträda och gestalta

Metoder för att framträda och gestalta har som utgångspunkt att allt berättande innebär att gestalta något. Vi använder gärna film och andra konstformer för att ge människor utvidgade möjligheter att se sig själva och framträda inför andra.