Publikationer

Georg Drakos och Helena Bani-Shoraka, red. Kompetensen att lyssna (2018).
Hur kan vi i vård och omsorg bättre lyssna till människor som tappat talförmågan eller talar ett annat språk som vi själva inte behärskar? Hur kan vi tillförsäkra varje människa en röst när funktionsvariationer drabbar förmågan att berätta? I den här nyutgivna boken berättar sex yrkesutövare om sina metoder att lyssna. Det handlar om allt från inkännande kroppslig kommunikation när orden inte finns – till berättande med hjälp av olika konstformer som måleri, musik, sång, dans och filmskapande. I två avslutande kapitel presenterar etnologen Georg Drakos och sociolingvisten Helena Bani-Shoraka en modell för att vidareutveckla kompetensen att lyssna.

 

Georg Drakos och Lars-Christer Hydén, red. Diagnos & Identitet (Gothia Förlag 2011).
Vad innebär det att få och leva med en diagnos? Hur berättar jag om mig själv för andra människor? Hur skapas deras bild av mig? Här ges en bred presentation och introduktion till problemområdet. Diagnoser betraktas bland annat ur ett kommunikativt perspektiv, hur diagnoser förändras från tid till annan och hur diagnoser speglar den samtid där de används. Boken, som tillkommit på initiativ från Riksförbundet Sällsynta diagnoser, är en antologi med bidrag från forskare vid Stockholms, Linköpings och Örebro universitet. Dessutom skildrar närstående och personer med sällsynta diagnoser vilka konsekvenser diagnosen får i deras liv.

 

Georg Drakos, Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland (Symposion 2005).
I den här boken utvecklar Georg Drakos en metod för att studera förhållandet mellan kroppsliga erfarenheter och berättande. Genom att betrakta berättelser och tystnader som två sidor av samma mynt, blir tystnaderna talande. Tillsammans konstituerar berättelserna och tystnaderna de skiftande verkligheter som formar villkoren för hur det är att leva med hiv/aids. Tystnaderna om sjukdomen blir till en ingång för att nalkas betydelsen av kulturella skillnader för hur det är att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland. Boken vänder sig till studenter och yrkesutövare i vård och omsorg, men också till var och en som stannar upp vid frågan: Hur kan jag få inblick i en annan människas erfarenheter genom att lyssna till hennes berättelse?

 

Georg Drakos, Makt över kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i dagens Grekland (Symposion 1997).
Vilka möjligheter har leprasjuka i dagens Grekland att hävda sin egen självförståelse i förhållande till hur de betraktas och kategoriseras i omvärlden? ”En av mina starkaste fältupplevelser är att det maktutövande som har drabbat de spetälska i äldre tider fortfarande sätter spår i leprasjukas vardag”, skriver Georg Drakos från sin fältforskning 1987-93 i Atens utkanter. Men det är de leprasjukas möjligheter att vinna tolkningsföreträdet till sin egen verklighet som står i centrum för studien. Vi får följa några enskilda röster bland den lilla grupp grekiska män och kvinnor som fortfarande är drabbade av lepra. Studien visar hur människor kan utöva makt med hjälp av verbala, kroppsliga och rumsliga strategier också då de befinner sig i utsatta positioner. Boken är Georg Drakos doktorsavhandling.