Fortsättningskurser

Delta och observera: Berättarsituationer

Vi lägger märke till när någon i ett samtal vill inleda en berättelse. Men hur berättandet formas i olika situationer varierar både som en följd av yttre villkor och berättarens egna förutsättningar. Om vi genom berättande vill få ökad förståelse av en annan människa behöver vi redskap för att förstå hur berättande formas av närvarande och frånvarande röster.

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Kursen tar bland annat upp

 • Vardagligt liv och berättande
 • Berättarsituation och agenda
 • Berättandets omgivande maktrelationer
 • Begreppen text och kontext
 • Närvarande och frånvarande röster

Uttrycka sig fritt: Berätta med varje medel

Allt berättande bärs fram av något medium, ibland flera kombinerade medier vid ett och samma tillfälle. Den här kursen fokuserar på betydelsen av att utnyttja olika kreativa uttrycksmedel för att göra det möjligt för alla oavsett t.ex. vissa funktionsvariationer att delta i berättande.

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Kursen tar bland annat upp

 • Det talade ordet och andra medier
 • Kroppen som hinder och resurs
 • Berättande och funktionsvariationer
 • Berättarkonst med alla sinnen
 • Omsorgsintrig som berättelse
 • Berättande och delaktighet

Framträda och gestalta: Berättande som social handling

Att framträda och gestalta något i berättande illustrerar det faktum att berättande är ett görande i likhet med andra handlingar. Vi ställer oss frågan hur berättaren framträder och framför sin berättelse. Kursen fokuserar på olika innebörder av detta görande. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Kursen tar bland annat upp

 • Att ta plats med eget berättande
 • Berättande som social handling
 • Berättande och gester
 • Berättande och interaktion
 • Utbytet av berättande