Tjänster

Kraven på kompetensutveckling ökar i många yrken. Att satsa på arbetsplats­lärande är grundläggande för att utveckla verksamheter på ett hållbart sätt. Detta gäller inte minst välfärds­professioner där narrativ praxis, det vill säga hur människor använder och förhåller sig till berättande, ofta är ett underskattat medel för kommunikation, kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling.

Vidareutveckling av narrativ praxis på arbetsplatsen

Att vidareutveckla narrativ praxis innebär att använda den egna yrkespraktiken som underlag för utbildning, lärande och utvecklingsarbete. Arbetsplats­lärande med inriktning på narrativ praxis handlar både om att ta vara på erfarenhetsbaserad kunskap och om att systematisera den i förhållande till behov och krav i arbetslivet.

Vår modell för utveckling av narrativ praxis

För att ta vara på och vidareutveckla kunskap bland anställda i olika organisationer använder vi vår modell av narrativ praxis som ett sammanhållande ramverk. I våra kurser synliggör vi med hjälp av modellen rådande praxis och vidareutvecklar den i samverkan med involverade aktörer.

Arbetsplatsförlagd fortbildning

Vi erbjuder utbildning i form av kurser, föredrag och workshops. Vår utbildning ger deltagarna redskap för att utveckla narrativ praxis. Vi riktar oss till olika verksamheter där deltagarna utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar får hjälp med att synliggöra och systematisera erfarenhetsbaserad kunskap. Vårt pedagogiska upplägg av arbetsplatsförlagda fortbildningar är uppbyggd kring tre moment.

1. Inledande sammankomst

Det första momentet består av en inledande träff med personalen där kursens tema presenteras och personalen bidrar med sina egna yrkeserfarenheter.

2. Självständiga insatser

Det andra momentet innebär att personalen genomför överenskomna insatser på sin arbetsplats och dokumenterar dem på olika sätt.

3. Analys i samverkan

Under tredje momentet analyserar vi i samverkan med personalen valda delar av deras aktiviteter och diskuterar dem utifrån kursens tema.